Условия за ползване и поверителност


Добре дошли! Благодарим ви за интереса към нашето Мобилно Приложение

Ако имате някакви въпроси относно мобилното приложение "Гражданите", моля свържете се с нас на contacts@grajdanite.bg

1

Действащото законодателство се прилага за всички въпроси, неуредени от настоящия договор.

2

Относно използването на кукита (cookies) "Ксевика" ООД има правото да ги инсталира на компютъра или друго крайно устройство на потребителя. Кукитата също могат да бъдат поставяни от трети лица с цел събиране на информация от потребителя. Когато това трето лице е Google Inc. при предоставяне на услугата AdSense, Потребителят може да се информира и да откаже предоставянето на информация на Google inc тази страница.

3

"Ксевика" ООД има право да запазва определена информация на потребителя при ползване на апликацията "Гражданите" или уебсайта www.grajdanite.bg, която мобилно устройство, таблет, компютър или друго устройство на потребителя изпраща към сървър на "Ксевика" ООД.

4

Когато законът го изисква или за спазване на настоящите условия, "Ксевика" ООД има правото да използва IP адресите на Потребителите за разкриване на тяхната самоличност.

5

Потребителят доброволно въвежда информация като фейсбук профил, имейл, име, населено място и друго, с цел използване на услугите предоставяни от "Ксевика" ООД. "Ксевика" има право да събира и използва тази информация въведена доброволно от Потребителите. Потребителското съдържание, включително каченото в потребителския профил изображение, и друга, предоставена от Потребителя, информация, отбелязана като публично достъпна съгласно т.6, не се разглежда като лични данни и поради това не е предмет на защитата, предоставена относно личните данни на Потребителя съгласно настоящите общи условия.

6

Когато Потребителят качи снимка в апликацията на "Гражданите", тя е достъпна за всички останали потребители на апликацията. Информация като име, профилна снимка, възраст и други предоставени от Потребителя данни а апликацията "Гражданите" не е публична. В случай когато предното се промени и данните се превърнат в публични, "Ксевика" ООД ще уведоми потребителите незабавно.

7

"Ксевика" ООД гарантира, че стриктно спазва разпоредбите на Закона за защита на личните данни.

8

"Ксевика" ООД гарантира запазването на личните данни на Потребителя, освен в случаите на злоумишлени действия от трета страна, непреодолима сила или в случаите, в които Потребителят доброволно е предоставил информацията на трети лица.

9

"Ксевика" ООД събира и използва данните според общите условия в този договор, както и за предлагане на бъдещи нови услуги като статистически запитвания, промотиране на продукти, томболи и други. Потребителят се съгласява да получава пуш (push) нотификации, имейли или съобщения. Целите, за които може да се ползва информацията, не са подробно обяснени и не пораждат задължения към "Ксевика" ООД.

10

"Ксевика" ООД си запазва правото по всяко време и без предупреждение да променя, изтрие или спре достъпа до профила на потребителя и да сезира компетентните държавни органи в случай, че поведението му при ползване на уебсайта Гражданите.bg или апликацията "Гражданите", противоречи на българското законодателство, на настоящите Общи условия или правата на трети лица. Договорът с потребителя се счита за автоматично прекратен от датата на прекратяване на регистрацията му.

11

В случай на претърпени вреди или пропуснати ползи от потребителя или трети лица, които са настъпили вследствие на променяне, спиране на услугите, или предоставяне на информация или изпълнение на разпореждания на компетентните държавни органи, "Ксевика" ООД не носи отговорност.

12

В случай на нерегламентирано използване, разпространение или копиране на материали, както и при всяко нарушение на правата на интелектуална собственост върху ресурсите на "Ксевика" ООД, потребителят дължи неустойка в размер на 3000 (три хиляди) лева за всяко нарушение. "Ксевика" ООД си запазва правото да претендира и за по-високо обезщетение при по-големи вреди.

13

С приемане настоящите Общи условия Потребителят приема, че използването на предоставяните услуги е изцяло на негова отговорност и "Ксевика" ООД не отговаря при потенциални причинени вреди или пропуснати ползи във връзка с прекратяване, спиране, променяне , неточност на материали, станали достъпни чрез апликацията "Гражданите" или уебсайта Гражданите.bg.

14

В случай на причинени вреди на хардуера, софтуера или друго на потребителя, или загуба на данни, причинени от предоставените услуги, "Ксевика" ООД не носи никаква отговорност.

15

В случай, че потребителски данни са направени достъпни от трето лице, независимо дали е дадено съгласие или не, посредством ползването на услуги предоставени от "Ксевика" ООД, "Ксевика" ООД не носи отговорност и не дължи неустойки.

16

Цялото съдържание на апликацията "Гражданите" и уебсайтът grajdanite.bg е интелектуална собственост на "Ксевика" ООД. Това включва, но не се ограничава до база данни, софтуерни програми, рисунки, картинки, текст, дизайн и други, представляват обект на авторско право по Закона за авторско право и други подобни права или закони като Закона за марките и географските означения.

17

Потребителят няма право да използва, променя, записва, съхранява, разпространява публично, копира или възпроизвежда информация, материали и ресурси, както и да се използва обекти на интелектуална собственост, освен ако се касае за нещо малко, предназначено за лично ползване, при условие, че не се увреждат законните интереси на авторите или други носители на права на интелектуална собственост и в случай, че всичко се извършва с нетърговска цел.Също така Потребителят няма право да премахва знаците на търговската марка или всяко друго обозначение представляващо авторски права.

18

Потребителят се задължава да не възпрепятства, пречи или поврежда нормалната работа на апликацията или уебсайта на Гражданите с цел ограничаване или предотвратяване ползването им.

19

С разполагането на всеки информационен материал, ресурс, изображение или друго съдържание на апликацията или уебсайта на Гражданите, Потребителят предоставя на "Ксевика" правото да го използва, записва, съхранява, възпроизвежда, разпространява публично за нуждите на и във връзка с предоставянето на услугите, предмет на настоящите Общи условия. Потребителят заявява, че е носител на правата на интелектуална собственост или има правото да използва съответния материал по начина, посочен в тази точка, като е придобил това право на законово, договорно или друго правно основание, както и че разполагането на това съдържание на апликацията и уебсайта на Гражданите и неговото използване в съответствие с настоящите общи условия не нарушава правата на трети лица.

20

"Ксевика" ООД не носи отговорност за потребителското съдържание и дейността на Потребителят използващ услугите на апликацията и уебсайта на “Гражданите”. "Ксевика" ООД не се задължава да наблюдава информацията, качвана на сървърите, или да издирва кога, как и защо тази информация указва неправомерна дейност от страна на потребителите, ползващи услугите на апликацията и уебсайта.

21

С приемането на настоящите общи условия Потребителят приема възможността да получава съобщения, пуш (push) нотификации, предлагащи реклама или информация относно бъдещи продукти на "Ксевика" ООД или трети лица и страни.

22

Когато потребителското съдържание противоречи на общите условия или закона на Република България, "Ксевика" ООД има правото да ограничи или напълно да спре или премахне достъпа на потребителя до услугите, предлагани от апликацията и уебсайта на “Гражданите”.

23

Потребителят няма право и се задължава да не използва и разпространява съдържание от апликацията или уебсайта на Гражданите за каквато и да е било търговска цел.

24

Потребителят гарантира, че няма да публикува, разпространява или промотира съдържание до трети лица, което е в разрез с българското законодателство, накърнява или обижда, съдържа религиозна агитация, порнография, насилие или агитация към насилие, представлява търговска или служебна тайна, нарушава, каквито и да са права, съдържащо компютърни вируси или информация за чужди пароли използвайки услугите, предоставяни от "Ксевика" ООД,.

25

Потребителят се задължава при ползване на предоставяните от "Ксевика" ООД услуги да информира "Ксевика" ООД незабавно за извършавани нарушения, да не се представя за друго лице, да спазва българското законодателство, моралните права и етика и да не извършва действия с цел злоупотреба.

26

Имайки предвид бързо променящата се среда, възможна промяна в законите на България или усъвършенстването на услугите, предоставяни от “Ксевика” ООД, Общите условия могат да бъдат променяни едностранно от "Ксевика" ООД. Промяната може да бъде извършвана и при изменение на икономическата ситуация.

27

Договорът е валиден за:
a. Регистрирани потребители – за неопределен срок от регистрирането до прекратяването му според Общите Условия
b. Нерегистрирани потребители – до прекратяване ползването на услугите, предлагани от "Ксевика" ООД

28

Потребителят се регистрира посредством имейл или фейсбук профил. Така създава своя профил в апликацията "Гражданите". "Ксевика" ООД не проверява и не носи отговорност за истинността на профила, за това дали той засяга права на трети лица и в частност право на име или други лични права, право на търговско наименование (фирма), право на запазена марка или други права на интелектуална собственост.

29

Потребителят е длъжен да предприема необходимите мерки, които разумно се налагат, с цел опазването на паролата на профила си и носи пълна отговорност за всички действия, които се извършват от него или от трето лице чрез използване на потребителското име и паролата. Потребителят е длъжен да не прави достояние на трети лица паролата си и да уведомява незабавно "Ксевика" ООД в случай на неправомерен достъп, както и при вероятност от такъв.

30

При всяко отваряне на уебсайта или апликацията, сменяне на страница или въвеждане на съдържание Потребителят заявява, че е наясно с общите условия и гарантира тяхното спазване.

31

"Ксевика" ООД има правото незабавно да прекрати без уведомление предоставянето на услуги на потребител, за който има съмнение, че използва измислено име, чуждо име, посочва неверни или чужди данни.

32

"Ксевика" ООД, чрез апликацията и уебсайта Гражданите предоставя на потребителите услуги за свободно ползване при спазване на Общите Условия в този договор. Услугите включват достъп до информация, генерирана от трети лица, снимков материал, илюстрации, графики аудио и видео файлове, данни свързани с личния профил на всеки потребител, и други услуги, които "Ксевика" ООД развива и обогатява постоянно.

33

Част от услугите предоставяни от "Ксевика" ООД на потребителите изискват регистриране на профил в апликацията или уебсайта. Такива услуги са, но не се ограничават до достъп до снимкови материали, следене на номера, получаване на награди, достъп до специализиран профил, геймифициране и генериране на снимков материал.

34

"Ксевика" ООД не носи отговорност при нередовен достъп до предоставяните услуги, вследствие ползване на компютърното оборудване от потребителя.

35

"Ксевика" ООД има право да променя технологията, дизайна и вида на предоставяните услуги по всяко време без предварително известяване на потребителя.

36

В случай на технически проблеми, профилактика и други, водещи до невъзможност за използване на услугите на апликацията и уебсайта на Гражданите, "Ксевика" ООД не носи отговорност за нанесени вреди и пропуснати ползи, както и за невъзможността да бъдат доставени персоналните настройки на потребителите.

37

“Апликация” е апликацията за мобилни устройства с името „"Гражданите“, която е собственост на "Ксевика" ООД.

38

“Мобилно устройство” включва мобилни телефони, таблети и други.

39

“Уебсайт” е уебсайт с името Гражданите.bg, който е собственост на "Ксевика" ООД.

40

“Потребител” е всяко лице, ползващо услугите на апликацията "Гражданите" и на уебсайта Гражданите.bg

41

“Потребителско съдържание” е всеки материал като текст, видео или аудио файл, графика, мултимедиа или изображение, което Потребителят качва, ъплоудва или разполага на сървър на "Ксевика" ООД.

42

"Ксевика" ООД е търговско дружество, регистрирано в Република България с ЕИК:201515539 и адрес на регистрация гр. София ул. Лавеле 32. Контакт за кореспонденция contacts@grajdanite.bg.

43

“Уебсайт” е обособеното място в глобалната Интернет мрежа, достъпно чрез своя унифициран адрес (URL) по протокол HTTP или HTTPS и съдържащо файлове, програми, текст, звук, картина, изображение, електронни препратки или други материали и ресурси.

44

Медийните партньори на "Ксевика" ООД имат право да променят коментара под снимката, изпратена до тях от мобилното приложение "Гражданите", ако той е с обидно съдържание или нарушава добрия тон.